DLA GOŚCI APARTHOTELU

Regulamin ustala zasady pobytu w obiektach sieci EXCLUSIVE Aparthotel Sp. o.o.

1. Doba hotelowa

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 dnia przyjazdu do godziny 11:00 dnia wyjazdu.
 2. W oparciu o bieżącą dostępność apartamentów istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania lub późniejszego wymeldowania, lecz tylko i wyłącznie za zgodą recepcji EXCLUSIVE Aparthotel. Wcześniejszy przyjazd lub późniejszy wyjazd wiąże się z dodatkową opłatą:
  a. Przedłużenie doby hotelowej do 15:00, opłata w wysokości 50% wartości doby według cennika obowiązującego na dany dzień
  b. Przedłużenie doby hotelowej po 15:00, opłata w wysokości 100% wartości doby według cennika obowiązującego na dany dzień

II. Zasady pobytu

 1. Płatność za pobyt zawsze pobierana jest z góry, tj. przed rozpoczęciem pobytu.
 2. Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa i przestrzegania regulaminu obowiązującego w budynku przez cały pobyt o każdej porze dnia.
 3. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 7.00. W przypadku zakłócenia spokoju przez Gości, zgłoszonego przez lokatorów, pracowników, administrację budynku, funkcjonariuszy publicznych i inne upoważnione służby porządkowe, EXCLUSIVE Aparthotel ma prawo nałożyć na Gości karę pieniężną w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz organizowania imprez, głośnych spotkań oraz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przyjmowaniem i obsługą klientów. W przypadku złamania tego punktu regulaminu, bądź w przypadku zaobserwowania przez zespół EXCLUSIVE Aparthotel wszelkich niekulturalnych, zakłócających spokój i naruszających regulamin zachowań, EXCLUSIVE Aparthotel zastrzega sobie prawo do skrócenia pobytu Gościa i wezwania Policji. W takim wypadku EXCLUSIVE Aparthotel nie dokonuje zwrotu wpłaconych środków za niewykorzystaną część pobytu oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa wynikłe dla Gościa ze skrócenia rezerwacji i za poniesioną przez Gościa w związku z tym szkodę.
 5. Liczba osób przebywających w apartamencie nie może być większa od podanej w karcie meldunkowej. W przypadku przekroczenia tej liczby, EXCLUSIVE Aparthotel zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za każdą dodatkową osobę oraz ma prawo do żądania natychmiastowego opuszczenia lokalu przez każdą dodatkową osobę, jeśli dany apartament jest nieprzystosowany do zameldowania większej ilości osób. Podnajęcie apartamentu lub oddanie do korzystania osobie trzeciej na innej podstawie prawnej lub faktycznej jest zakazane.
 6. Apartament może być wynajęty jedynie osobie pełnoletniej. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać w apartamencie jedynie pod nadzorem uprawnionego i pełnoletniego opiekuna.
 7. Goście zobowiązani są korzystać z apartamentów i części wspólnych budynku zgodnie z ich przeznaczeniem oraz utrzymywać je w stanie należytym i odpowiadającym zastanym standardom. Zakazane jest dokonywanie jakichkolwiek przeróbek, ulepszeń i modyfikacji apartamentów oraz ich wyposażenia i umeblowania.
 8. Zakazane jest posiadanie przez Gości urządzeń mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie pożarowe takich jak grzałki, farelki, palniki gazowe. Użycie dodatkowych urządzeń tego typu jest możliwe tylko za pisemną zgodą EXCLUSIVE Aparthotel . Zakazane jest również posiadanie w apartamencie materiałów łatwopalnych, wybuchowych lub o intensywnym i/lub nieprzyjemnym zapachu.
 9. Każdy z Gości zobowiązany jest do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości i zastrzeżeń co do jakości obsłudze EXCLUSIVE Aparthotel.
 10. W przypadku zauważenia niepożądanych lub niepokojących zachowań innych mieszkańców lub osób znajdujących się w budynku, należy zgłosić ten fakt niezwłocznie do obsługi EXCLUSIVE Aparthotel.

3. Zakaz palenia

 1. W apartamencie oraz w częściach wspólnych budynku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych. Za każde naruszenie tego zakazu EXCLUSIVE Aparthotel pobiera karę pieniężną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych).

4. Odpowiedzialność za apartament

 1. W przypadku wyrządzenia szkody w apartamencie lub częściach wspólnych budynku Goście zobowiązani są do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat. Zaobserwowane usterki należy zgłosić do recepcji w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia jest jednoznaczny z brakiem zastrzeżeń do stanu apartamentu.
 2. Przy każdorazowym wyjściu z apartamentu Goście zobowiązani są zamknąć wszystkie okna oraz zamknąć lokal na wszystkie zamki, do których otrzymali klucze.
 3. Goście ponoszą odpowiedzialność za działania osób trzecich, nie podanych w karcie meldunkowej, a przebywających w apartamencie, jak za działania i zaniechania własne.
 4. Podczas meldowania Gość, akceptując niniejszy regulamin, wyraża zgodę na dokonanie przez pracownika hotelu preautoryzacji podanej przez Gościa karty płatniczej lub pobranie zwrotnego depozytu gotówkowego w wysokości 500zł (słownie: pięćset złotych), jako kaucję za apartament.
 5. W przypadku stwierdzenia szkody w apartamencie, preautoryzacja lub depozyt gotówkowy zostanie wykorzystany na poczet likwidacji powstałej szkody. W zależności od wysokości szkody EXCLUSIVE Aparthotel może zwrócić niewykorzystaną część depozytu lub dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

5. Dzieci w EXCLUSIVE Aparthotel

 1. Pobyt dzieci do 3 roku życia jest bezpłatny, o ile wykorzystują łóżka obecne w apartamencie.
 2. EXCLUSIVE Aparthotel oferuje możliwość zamówienia łóżeczka niemowlęcego z pościelą, za dopłatą zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Przez cały czas pobytu w budynku dzieci muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osoby dorosłej. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia, odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.

6. Zwierzęta

 1. Zwierzęta w EXCLUSIVE Aparthotel są mile widziane. Ich pobyt wiąże się z dodatkową opłatą zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 2. Opiekun zwierzęcia ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie wyrządzone przez zwierzę szkody.

7. Siły wyższe, sytuacje wyjątkowe

 1. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, EXCLUSIVE Aparthotel zastrzega sobie prawo zaproponowania Gościowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego.
 2. EXCLUSIVE Aparthotel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, a także w przypadku wystąpienia innych szczególnych okoliczności, niezależnych od EXCLUSIVE Aparthotel, odstąpić od umowy i powiadomić o tym Gościa niezwłocznie, a gdy jest to możliwe - z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 24 godziny przed planowanym przybyciem.
 3. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Gościa lub jego majątku, z powodów niezależnych od EXCLUSIVE Aparthotel, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Gościa podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

8. Wymeldowanie

 1. Klucze do apartamentu i piloty do garażu należy zwrócić do recepcji EXCLUSIVE Aparthotel do godziny 11:00.
 2. W przypadku zgubienia kluczy do apartamentu Goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych).
 3. W przypadku zgubienia karty magnetycznej/chipa Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za każdy zagubiony lub uszkodzony przedmiot.
 4. W przypadku zgubienia pilota do garażu Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) za każdy zagubiony lub uszkodzony pilot.

9. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Gości jest EXCLUSIVE Aparthotel Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Krawieckiej 6/4, 50-148 Wrocław. Dane osobowe Gości przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji rezerwacji, a następnie świadczenia i rozliczenia oferowanych usług. Podstawą prawną przetwarzania danych Gości jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.*, tj. dane niezbędne są do wykonanie umowy oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. usprawiedliwiony interes administratora danych jakim jest kontakt z Gościem oraz obrona i dochodzenie roszczeń.
 2. Zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer telefonu lub adres e-mail.
 3. Podczas meldunku Gość zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych potwierdzających jego tożsamość.
 4. Za wyraźną zgodą Gościa, jego dane osobowe przetwarzane będą przez EXCLUSIVE Aparthotel Sp. z o.o. w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, na podany przez Gościa adres e-mail oraz numer telefonu. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 5. Każda ze zgód jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana. Wystarczy wysłać taką informację na adres e-mail: mojedane@eahotels.pl Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Dane osobowe Gościa będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy, tj. nie dłużej niż 6 lat po jej zakończeniu. W celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Dane takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego, będą przechowywane do czasu, aż Gość zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania.
 7. Gość ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Gość ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 9. Przekazane EXCLUSIVE Aparthotel Sp. z o.o. dane osobowe będą udostępniane wyłącznie osobom upoważnionym przez EXCLUSIVE Aparthotel Sp. z o.o., tj. pracownikom/współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu EXCLUSIVE Aparthotel Sp. z o.o.
 10. Dane Gościa nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do Państwa Trzecich.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE, dalej zwane RODO. 

10. Rzeczy Gościa w apartamencie

 1. Za rzeczy Gościa znajdujące się podczas jego pobytu w apartamencie EXCLUSIVE Aparthotel ponosi odpowiedzialność wyłącznie na zasadach ustalonych w art. 846 k.c. – art. 849 k.c.
 2. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa w apartamencie po jego wyjeździe, na prośbę Gościa, będą odesłane na wskazany przez niego adres i na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji od Gościa, hotel przechowa powyższe przedmioty przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu, przedmioty zostaną zutylizowane. Ze względu na swoje właściwości artykuły spożywcze oraz leki zostaną niezwłocznie zutylizowane po wyjeździe.

11. Rozstrzyganie sporów

 1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Gościem a EXCLUSIVE Aparthotel sp. z o.o. jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby EXCLUSIVE Aparthotel Sp. z o.o. a w przypadku, gdy Gość jest konsumentem – na zasadach ogólnych. W zakresie nieregulowanym zastosowanie znajduje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. t.j. z 2017 r., poz.459).

Życzymy udanego pobytu i pozostajemy do Państwa dyspozycji
Zespół EXCLUSIVE Aparthotel